The Nightingale And The Rose MOBI ì The Nightingale


10 thoughts on “The Nightingale And The Rose

 1. says:

  Written in 1888 this is Oscar Wilde’s sweet little fairytale about a young lovestruck student and it conveys beautifully the true meaning of love It’s astonishing how much emotion he manages to pack into such a short story it certainly tugs at the heartstringsSee what you think it’s free here


 2. says:

  The Nightingale and the Rose Oscar Wilde A nightingale overhears a student complaining that his professor's daughter will not dance with him as he is unable to give her a red rose The nightingale visits all the rose trees in the garden and one of the white roses tell her that there's a way to produce a red rose but only if the nightingale is prepared to sing the sweetest song for the rose all night and sacrifice her life to do so Seeing the student in tears the nightingale carries out the ritual and impales herself on the rose tree's thorn so that her heart's blood can stain the rose The student takes the rose to the professor's daughter but she again rejects him because another man has sent her some real jewels and everybody knows that jewels cost far than flowers The student angrily throws the rose into the gutter returns to his study of metaphysics and decides not to believe in true love any Originally published 1888تاریخ نخستین خوانش روز چهارم ماه مارس سال 2005 میلادیعنوان داستانهای کوتاه اسکار وایلد؛ نویسنده اسکار وایلد؛ مترجم ماهرخ اشراقی؛ تهران، مشکی، 1384؛ در 154 ص؛ شابک 9648765065؛فهرست داستانهای کوتاه اسکار وایلد ماهیگیر جوان و روحش؛ غول خودخواه؛ شاهزاده ی خوشحال خوشبخت؛ بلبل و گل سرخ؛ فرزند ستارهمتن داستان گل و بلبلدانشجوی جوان فریاد زد او گفت اگر برایش گل سرخ ببرم با من میرقصد اما در سراسر باغم گل سرخی نیست بلبل از آشیانه اش در درخت شاه بلوط صدای او را شنید و از لابلای برگها فرونگریست و در شگفت شددانشجو فریاد زد در سرتاسر باغ من گل سرخی نیست دریغ که خوشبختی به چه چیزهای کوچکی وابسته است آنچه خردمندان نوشته اند مو به مو خوانده ام، و بر تمام رمزهای حکمت دست یافته ام – و با این همه تنها نیاز به یک گل سرخ، زندگیم را رو به شوربختی میبرد و چشمان زیبایش پر از اشک شددانشجوی جوان زیر لب زمزمه کرد فردا شب، شاهزاده مجلس رقصی دارد، و یار من در میان آن جمع است اگر برایش گل سرخ ببرم – تا سپیده دم با من میرقصد اگر برایش گل سرخ ببرم او را در آغوش خواهم گرفت، و او سر بر شانه ام خواهد نهاد و دستش با دستانم گره خواهد خورد اما دریغ که در باغ من گل سرخ به هم نمیرسد پس ناگزیر تنها خواهم نشست و او از کنارم خواهد گذشت – به من اعتنا نخواهد کرد و قلبم خواهد شکستبلبل گفت به راستی عاشقی پاکباز است او گرفتار همان دردی ست که من به نغمه میخوانم – آنچه مایه ی شادمانی من است – رنجورش میدارد راستی که عشق چه شگفت انگیز استمارمولک سبز کوچکی که با دم علم کرده از کنارش میگذشت، پرسید چرا گریه میکند؟پروانه ای که سراسیمه در پی پرتوی از آفتاب، پر میزد، گفت به راستی – چرا؟گل مرواریدی با صدای نرم و نازک، در گوش همسایه اش نجوا کرد به راستی – چرا؟بلبل گفت به خاطر یک گل سرخ میگریدآنها فریاد زدند برای یک گل سرخ؟ آه چه مسخره است و مارمولک که از شمار عیب جویان بود، غش غش خندیداما بلبل راز پنهان غم دانشجو را دریافت، و خاموش بر درخت شاه بلوط نشست، و به رمز و راز عشق اندیشید ناگاه بالهای قهوه ای رنگش را برای پرواز بگشود، و در دل آسمان اوج گرفت همچون سایه از میان بیشه بگذشت، و سایه وار پهنای باغ را بپیمود در میان چمنزار درخت گل سرخ زیبائی روئیده بود، و بلبل همین که آن را دید، راست به سویش پرکشید، و فریاد زد یک گل سرخ به من بده من نیز برایت آواز میخوانماما درخت گل، سرش را بالا برد، و پاسخ داد گلهای من سفید است، سفیدتر از برف کوهسار، اما پیش برادرم برو که در پای ساعت قدیمی روئیده است و شاید آنچه را که میخواهی به تو بدهداز این رو بلبل به سوی درخت گلی که در پای ساعت آفتابی قدیمی روئیده بود، پر کشید فریاد زد یک گل سرخ به من بده و من شیرینترین آوازم را برایت میخوانم اما درخت گل سرش را بالا برد، و پاسخ داد گل های من زرد است، به زردی گیسوان پری دریائی، که بر تخت عنبرین مینشیند اما پیش برادرم برو که زیر پنجره ی دانشجو روئیده است، او شاید آنچه را که میخواهی به تو بدهداز اینرو بلبل به سوی درخت گلی که زیر پنجره دانشجو روئیده بود، پر کشید فریاد زد گل سرخی به من بده و من شیرینترین آوازم را برای تو میخوانم اما درخت گل سرش را بالا برد، و پاسخ داد گلهای من سرخ است، به سرخی پای کبوتران، و سرختر از خوشه های بزرگ مرجانها، که در غارهای دریا، پیوسته در پیچ و تاب هستند اما زمستان نزدیک است، رگهایم از سرما فسرده، یخبندان جوانه هایم را خشکانده، و طوفان شاخه هایم بشکسته است، و امسال گل سرخی نخواهم داشتبلبل فریاد زد تنها یک گل سرخ میخواهم، تنها یک گل سرخ آیا راهی وجود ندارد که بتوانم گل سرخی پیدا کنم؟درخت پاسخ داد تنها یک راه وجود دارد، اما چنان وحشت آور است که یارای گفتنش را ندارمبلبل گفت بگو، نمیترسمدرخت گفت اگر گل سرخ میخواهی، باید آن را در مهتاب، از نغمه و نوا بسازی، و با خون دل خویش بدان رنگ دهی باید سینه ات را بر خار بفشاری و برایم بخوانی سراسر شب باید برایم بخوانی و خار بر قلبت بخلد، تا خونمایه ی زندگی ات در رگهایم روان شود و خون من گرددبلبل بانگ برداشت مرگ بهای گزافی یرای یک شاخه گل سرخ است، و زندگی برای همه عزیز است نشستن در جنگل سرسبز و خورشید را در ارابه ی طلاییش، و ماه را در ارابه ی مرواریدش نگریستن، بسیار دلنواز است اما باز عشق از زندگی برتر است، و قلب پرنده در برابر قلب انسان چه وزنی دارد؟پس بالهای قهوه ای رنگش را باز کرد، و در دل آسمان اوج گرفت شتابان از فراز باغ گذشت و سایه وار در میان بیشه زار پر زددانشجو در همانجا که بلبل او را دیده بود و از کنارش رفته بود، روی چمنزار دراز کشیده بود، و اشک چشمانش، هنوز نخشکیده بودبلبل بانگ زد شاد باش، شاد باش گل سرخ را خواهی یافت آن را در روشنائی مهتاب از نغمه و نوا میسازم، و با خون دل خود بدان رنگ میدهم، اما در برابر آن تنها خواهشی از تو دارم، و آن این است که عاشقی پاکباز باشی دانشجو از روی چمن فرانگریست و گوش داد، اما از گفته های بلبل هیچ درنیافت اما درخت شاه بلوط فهمید، و اندوهگین شد، زیرا به بلبل کوچک که بر شاخه هایش آشیانه ساخته بود، مهر میورزید درخت زمزمه کرد واپسین سرودت را برای من بخوان وقتی تو بروی، من سخت تنها خواهم ماند بدینسان بلبل برای درخت شاه بلوط آواز خواند، و صدایش بسان صدای ریزش آب از تنگ نقره بودهنگامی که ماه در آسمان درخشیدن گرفت، بلبل به سوی درخت گل سرخ پر کشید، و نشست و سینه اش را بر خار فشرد سراسر شب خواند و خواند و سینه اش بر خار بود و خار هر لحظه بیشتر در سینه اش میخلید، و خونمایه هستی اش از او بیرون میتراوید نخست از پیدایش عشق در دل یک پسر و دختر خواند، تا بر بلندترین شاخه درخت، گل سرخی دلفریب شکفت، هر نغمه ای که در پی نغمه ای برمیآمد، گلبرگی بر گلبرگهای دیگر میافزود گلبرگ نخست بیرنگ بود، همچون مه ای شناور بر فراز رودخانه، همچون پای بامدادان، بی رنگ اما درخت بر بلبل بانگ زد، تا سینه اش را هرچه بیشتر بر خار بفشرد درخت فریاد زد بلبل کوچک بیشتر بفشار، و گرنه پیش از آنکه گل سرخ را تمام کنی، روز درمیرسداز این رو بلبل خود را بیشتر بر خار فشرد و آوازش پیوسته بلندتر شد، زیرا از پیدایش اشتیاق در جان یک مرد و زن میخواند بدین گونه بلبل خود را بازهم بیشتر بر خار فشرد، و خار به قلب او رسید، و دردی جانکاه بر جانش چنگ زد، و در سراسر تنش دوید درد هر دم جانکاهتر میشد، و آوازش هرچه عنان گسیخته تر، زیرا از عشقی میسرود که با مرگ کامل میشود، عشقی که در گور هم نمیمیرد صدای بلبل هر دم ناتوانتر گردید، و بالهای کوچکش لرزیدن گرفت آوازش هر دم ضعیفتر شد، و ناگهان حس کرد چیزی سخت، راه گلویش را میبندد آنگاه واپسین نوایش را از حنجره برآورد ماه سپید، آن را شنید، و دمیدن سپیده را از یاد برد، و در آسمان درنگ ورزیدگل سرخ آن را شنید و سراپایش با شوق و شادی لرزید، و گلبرگهایش را از خواب ناز برانگیخت درخت فریاد زد نگاه کن نگاه کن گل سرخ کامل شده اما بلبل پاسخ نداد، چه، مرده در میان سبزه های بلند افتاده بود، و خاری در دل داشتباری ظهر هنگام، دانشجو پنجره ی اتاقش را بگشود، و به بیرون نگاه کرد، و فریاد زد آه خدایا چه بخت بلندی گل سرخی در اینجا شکفته است در تمام عمرم گل سرخی به این زیبائی ندیده ام چه زیباست آنگاه کلاهش را بر سر نهاد، و گل سرخ به دست به خانه ی استاد رفت دختر استاد بر آستانه ی در نشسته بود، دانشجو با صدای بلند گفت گفتی اگر برایت گل سرخ بیاورم با من خواهی رقصید، اینهم سرخترین گل جهان امشب آنرا بر سینه ات، کنار قلب خود بیاویز، و هنگامی که با هم میرقصیم، به تو خواهم گفت که چقدر دوستت دارم اما دختر رو درهم کشید، و پاسخ داد گمان نمیکنم به لباسهایم بیاید، و از این گذشته پسر برادر پیشکار، برایم چند جواهر اصل فرستاده، و پیداست که ارزش جواهر بسیار بیش از گل است دانشجو با خشم و برافروختگی گفت باشد، اما به شرفم قسم که تو بسیار ناسپاسی، و گل سرخ را به خیابان افکند، و گل یکراست در میان لای و لجن افتاد، و درشکه ای از روی آن گذشتپایان؛ به گفتاری از «اسکار وایلد» ایشان این داستان را، پس از خوانش غزل «بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت وندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؛ گفت ما را جلوه ی معشوق بر اینکار داشت» از حافظ شیرازی، بنوشته اند ا شربیانی


 3. says:

  This is the saddest most tragic story I've ever read It starts out as a fairytale and you think it will end well Love is described as the most beautiful thing in the world by the nightingale outside the student's window“Be happy cried the Nightingale be happy; you shall have your red rose I will build it out of music by moonlight and stain it with my own heart's blood All that I ask of you in return is that you will be a true lover for Love is wiser than Philosophy though she is wise and mightier than Power though he is mighty Flame coloured are his wings and coloured like flame is his body His lips are sweet as honey and his breath is like frankincense” But I should have seen it coming the darkness This is Oscar Wilde after all My heart burst and I felt pure pain for the nightingale's sacrifice The picture that got stuck in my mind was the painfully colored rose lying in the gutterWilde is portraying people's idea of love as extremely shallow while the nightingale serves as the only one with a true heart


 4. says:

  A handsome young student is having what we would nowadays term a 'hissy fit' because there isn't a single red rose in his entire garden; he desperately needs some to present to his crushFor want of a red rose is my life made wretched? he wailsA nightingale watches from above heartened that it has at last witnessed a true lover The bird represents one of the few romantics in this cynical world unlike the lizard the butterfly and even the whispering daisies who all think that the young human is simply getting himself upset over nothing Oscar Wilde channelling his own romantic battles in the face of hostility brings us a beautiful little fairytale with themes focussing on the extreme sacrifices we make to find true love but also on the selfishness of those who don't deserve it Wonderful use of anthropomorphism too Well done OscarFree to read online


 5. says:

  “Surely Love is a wonderful thing It is precious than emeralds and dearer than fine opals” —Oscar WildeLove is a gift that should never be suandered The Nightingale and the Rose is a beautifully written short story of love and sacrifice that will tug at the heartstringsThanks Kevin for sharing another gem of a taleIt's free to read online Here


 6. says:

  Wilde's stories are so captivating I am amazed how he managed to include a rollercoaster of emotions in only 12 pages


 7. says:

  The Nightingale and The Rose is a heartbreaking story about the nature of love and sacrifice At the beginning of the story we are given the impression that the love between the student and the girl is a true love Later we are struck with the truth Their love turns out to be a shallow one based on materialistic happiness At the end the student gives up on his love because it was not true in the first place “What a silly thing Love is It is not as useful as Logic for it does not prove anything and it is always telling one of things that are not going to happen and making one believe things that are not true In fact it is uite unpractical and as in this age to be practical is everything I shall go back to Philosophy and study Metaphysics” And we are left to ponder the nightingale’s sacrifice; was it worth it? Or was it all in vain? The nightingale believed it was worthwhile For him it mattered immensely But does it really matter??“Death is a great price to pay for a red rose” cried the Nightingale “and Life is very dear to allYet Love is better than Life and what is the heart of a bird compared to the heart of a man?” A great read Highly recommended


 8. says:

  You got me you little shitMy review stuck in my mind as I read short and to me at least funny Dudes if you're trying to get back your wife or looking for a girl you need to read thisThen Oscar started to get to me I melted I remembered the times before reality cynicism and societal manliness invaded my romantic child like heart My eyes burned with the production of moistnessI opened to Oscar He said Relax Trust me Look deep inside Remember Don't be afraid of the ideologies of love you once knew I'm trying to tell you something I loosened My eyes fixed in a trance I smiled opened my heart my body my faceOscar leaned forward with a gentleness in his eyes a softness and PUNCHED ME IN THE FACEI said What the hell man He made me mad Shocked me Why would someone do this? Why mock such a loving sacrifice? I looked up meanings and understand Lust selfishness greed counterfeit true love They crush it underfoot the true tragedy of humanityBut I'm still like What the hell man


 9. says:

  “life is very dear to all It is pleasant to sit in the green wood and to watch the sun in his chariot of gold and the moon in her chariot of pearlYet love is better than life and what is the heart of a bird compared to the heart of a man?” Oscar WildeThe Nightingale and The Rose by Oscar Wilde is a satirical and heart breaking story about love the all consuming passion of which nightingales sing and the self serving uest of the heart that some humans choose to make of it A nightingale in a holm oak tree heard a young student weeping because he did not have a red rose His love interest said she would dance with him only if he brought her one He wept for opportunities he knew he would never have “Ah on what little things does happiness depend” The nightingale who sang of love understood its mystery and was deeply affected She flew to every rose bush in the garden and asked to sing her sweetest song for a red rose But it would take much than a song to procure a fiery red rose in the heart of winter The nightingale who believed in true love was willing to make the supreme sacrifice Love after all is a lavish emotion If only the young man and the girl of his dreams understood love the way the nightingale did What a travesty In this instance the heart of a man cannot hold a candle to the heart of a bird And my heart ached for the nightingale


 10. says:

  Ah on what little things does happiness dependA fairy tale with a tragic endingA poignant and heartbreaking story about sacrificing oneself for an unreuited loveTrue love set against greed and cupidity Which would triumph? Which would be crushed? Surely love is a wonderful thing It is precious than emerald and dearer than fine opals Pearls and pomegranates cannot buy it nor is it set forth in the market place It may not be purchased of the merchants nor can it be weighed out in the balance for gold


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The Nightingale And The Rose Playwright poet essayist flamboyant man about town Oscar Wilde pack an astonishing amount of work genius and controversy into two short decades producing masterworks in every literary genre This selection includes almost all of his short stories including The Canterville Ghost The Fisherman and his Soul and The Remarkable RocketAlongside THE MODEL MILLIONAIRE Harper Perennial will publish the short fiction of Fyodor Dostoevsky Herman Melville Willa Cather Leo Tolstoy and Stephen Crane to be packaged in a beautifully designed boldly colorful boxset in the aim to attract contemporary fans of short fiction to these revered masters of the form Also in each of these selections will appear a story from one of the new collections being published in the Summer of the Short Story A story from Simon Van Booy's forthcoming collection LOVE BEGINS IN WINTER will be printed at the back of this volume

 • ebook
 • 100 pages
 • The Nightingale And The Rose
 • Oscar Wilde
 • English
 • 14 April 2014
 • 9780061924439

About the Author: Oscar Wilde

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde was an Irish playwright poet and author of numerous short stories and one novel Known for his biting wit and a plentitude of aphorisms he became one of the most successful playwrights of the late Victorian era in London and one of the greatest celebrities of his day Several of his plays continue to be widely performed especially The Importance of Being